دستگاه مورب

 • IDE (Electric Pipe Beveling Machine)

  IDE (دستگاه برش لوله برقی)

  دستگاه مورب به نوع انبساط داخلی و نوع گیره خارجی تقسیم می شود. این ماده عمدتا برای پردازش سطح شکسته و صاف سطح انتهای لوله فلزی با نیازهای مختلف زاویه استفاده می شود. با توجه به نیاز می توان آن را به U ، V و سایر اشکال هندسی پردازش کرد.

 • IDP (Pneumatic Pipe Beveling Machine)

  IDP (دستگاه پنوماتیک لوله کوره)

  دستگاه مورب به نوع انبساط داخلی و نوع گیره خارجی تقسیم می شود. این ماده عمدتا برای پردازش سطح شکسته و صاف سطح انتهای لوله فلزی با نیازهای مختلف زاویه استفاده می شود. با توجه به نیاز می توان آن را به U ، V و سایر اشکال هندسی پردازش کرد.

 • ODM (OD-Mounted Electric Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODM (دستگاه برش لوله و ماسوره برقی لوله OD)

  دستگاه مورب به نوع انبساط داخلی و نوع گیره خارجی تقسیم می شود. این ماده عمدتا برای پردازش سطح شکسته و صاف سطح انتهای لوله فلزی با نیازهای مختلف زاویه استفاده می شود. با توجه به نیاز می توان آن را به U ، V و سایر اشکال هندسی پردازش کرد.

 • ODP (OD-Mounted Pneumatic Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODP (دستگاه برش لوله و پنوماتیک پنوماتیک OD)

  دستگاه مورب به نوع انبساط داخلی و نوع گیره خارجی تقسیم می شود. این ماده عمدتا برای پردازش سطح شکسته و صاف سطح انتهای لوله فلزی با نیازهای مختلف زاویه استفاده می شود. با توجه به نیاز می توان آن را به U ، V و سایر اشکال هندسی پردازش کرد.