دستگاه جوشکاری لوله کوچک اتوماتیک

  • Closed type welding head

    سر جوشکاری بسته

    این روش جوشکاری TIG (GTAW، ، مناسب برای جوشکاری لوله های کوچک را انتخاب می کند. این به سر جوش بسته و سر جوش باز تقسیم می شود ، شما می توانید با توجه به قطر لوله آن دستگاه مناسب را انتخاب کنید.

  • Open type welding head

    سر جوشکاری نوع باز

    این روش جوشکاری TIG (GTAW، ، مناسب برای جوشکاری لوله های کوچک را انتخاب می کند. این به سر جوش بسته و سر جوش باز تقسیم می شود ، شما می توانید با توجه به قطر لوله آن دستگاه مناسب را انتخاب کنید.